CSRG

W BYTOMIU

Programy i projekty

Udział CSRG S.A. w realizacji innowacyjnych rozwiązań projektowych

I. Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Programu Badawczego dla Węgla i Stali

INREQ – Zwiększenie skuteczności i bezpieczeństwa ratowników uczestniczących w działaniach wysokiego ryzyka poprzez zaprojektowanie innowacyjnego wyposażenia (projekt został zakończony)

Strategiczny projekt badawczy „Poprawa bezpieczeństwa pracy w kopalniach”

II. Projekty współfinansowane ze środków Narodowego Centrum Badania i Rozwoju

ORIENTACJA – Opracowanie systemów orientacji i sygnalizacji kierunku wycofania się załogi na drogach ucieczkowych w chodnikach przyścianowych (projekt został zakończony)

RESYS – Opracowanie funkcjonalnego systemu bezprzewodowej łączności ratowniczej z możliwością stosowania w wyrobiskach zagrożonych wybuchem metanu i pyłu węglowego (projekt został zakończony)

RESCLO – Opracowanie odzieży ochronnej dla ratowników górniczych (projekt został zakończony)

KAPSUŁA RATUNKOWA – Modułowa kapsuła ratunkowa do ewakuacji poszkodowanego w środowisku niebezpiecznym (projekt został zakończony)

We wszystkich ww. projektach wkład CSRG S.A. polega głównie na:

 • określeniu wymagań i ograniczeń dla projektowanych rozwiązań (systemów),
 • konsultacjach z projektantami,
 • udziale w ramach ww. konsultacji w testach laboratoryjnych,
 • organizacji lub/i udziale w testach polowych,
 • opiniowaniu końcowych efektów badań.

Projekt INREQ01

INREQ – Zwiększenie skuteczności i bezpieczeństwa ratowników uczestniczących w działaniach
wysokiego ryzyka poprzez zaprojektowanie innowacyjnego wyposażenia.

Projekt realizowany jest przez 7 konsorcjantów, z Polski, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Włoch i Hiszpanii.

Celem projektu jest opracowanie, wykonanie i przebadanie nowej generacji urządzeń przeznaczonych do wykonywania tuneli ratowniczych w celu szybkiego dotarcia do poszkodowanych górników w strefie zawału oraz ratowniczego osprzętu pomiarowego, czuwającego nad bezpieczną pracą ratowników.

Efektem prac będą następujące urządzenia oraz aparatura:

 • lekka obudowa ratownicza do zabezpieczania wykonywanego tunelu ratowniczego,
 • lekki przenośnik zgrzebłowy wyposażony w platformę do transportu osprzętu ratowniczego, przeznaczony do odstawy skał z wykonywanego tunelu ratowniczego,
 • przenośny klimatyzator, poprawiający komfort pracy w małych przestrzeniach, gdzie pracują ratownicy,
 • urządzenie do wykonywania tunelu ratowniczego w litej skale metodą wyrywania skały, działające od wnętrza calizny skalnej poprzez wywiercone otwory penetracyjne,
 • urządzenie pomiarowe do określania parametrów atmosfery w wyrobisku, gdzie prowadzona będzie akcja ratownicza, oraz do przesyłu tych danych do bazy,
 • urządzenie pomiarowe monitorujące stan ratownika, pozwalające na określenie chwili, gdy jego wycofanie z akcji jest konieczne z uwagi na przyczyny zdrowotne.

Projekt został zakończony  z dniem 30 września 2015 roku. Obecnie trwa komercjalizacja produktów.

Projekt ORIENTACJA02

ORIENTACJA – Zadanie nr 12: Opracowanie systemów orientacji i sygnalizacji kierunku wycofania się załogi na drogach 
ucieczkowych w chodnikach przyścianowych.

Projekt realizowany jest przez konsorcjum w składzie: Politechnika Śląska Wydział Górnictwa i Geologii – Gliwice, CSRG S. A. – Bytom. W ramach projektu zrealizowano cztery cele szczegółowe, w których osiągnięto dwa oczekiwane rezultaty, tj. projekt rozwiązania połączenia ratowników w zastępie linką oraz katalog zasad połączenia ratowników linką w zastępie. Za przygotowanie do wdrożenia wyników tego projektu, odpowiedzialny jest Zespół ds. analizy produktów finalnych zadań badawczych i projektów, powołany przez Prezesa WUG. Zadaniem tego Zespołu jest opracowanie założeń i zasad transformacji wniosków z zakończonych zadań badawczych do praktycznego zastosowania w zakładach górniczych.

Projekt RESYS03

RESYS – Zadanie nr 7: „Opracowanie funkcjonalnego systemu bezprzewodowej łączności ratowniczej  z możliwością stosowania w wyrobiskach zagrożonych wybuchem metanu i pyłu węglowego”.

Realizowany przez konsorcjum: Akademia Górniczo-Hutnicza, Główny Instytut Górnictwa – (Kopalnia Doświadczalna „Barbara”), Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy, Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A., EC Project Sp. z o.o., M&A Capital Sp. z o.o., Profil Met.

Celem projektu jest przeprowadzenie prac badawczych, zmierzających do opracowania funkcjonalnego systemu bezprzewodowej łączności ratowniczej z możliwością stosowania w wyrobiskach zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego, a następnie jego wdrożenie do seryjnej produkcji.

Nowy system łączności ratowniczej kilkakrotnie był testowany w wyrobiskach kopalni zabytkowej GUIDO. System spełnia wszystkie wymogi, jakie zostały określone w założeniach wstępnych, konsultowane ze środowiskiem ratowniczym, jak również pozwala na monitorowanie niektórych parametrów życiowych ratownika, jego miejsca w strefie zagrożenia co może być widoczne na ekranie monitora w bazie ratowniczej.

Projekt został zakończony  z dniem 30 listopada 2015 roku. Obecnie trwa komercjalizacja produktu.

Projekt KAPSUŁA RATUNKOWA04

KAPSUŁA RATUNKOWA – „Modułowa kapsuła ratunkowa do ewakuacji poszkodowanego w środowisku niebezpiecznym”

Projekt realizowany jest przez konsorcjum w składzie: Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego – Warszawa, Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej – Warszawa, Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii – Warszawa, Politechnika Warszawska, Akademia Górniczo – Hutnicza – Kraków, CSRG S.A. – Bytom.

Głównym celem projektu jest ograniczenie skutków wypadków w kopalniach, na placach budów itp. poprzez opracowanie:

 • modelu funkcjonalnego modułu kapsuły ratowniczej, określenie wstępnych wymagań funkcjonalno-technicznych,
 • opracowanie studium wykonalności kapsuły ratowniczej,
 • opracowanie projektu koncepcyjnego kapsuły ratowniczej,
 • wykonanie i badanie komputerowego modelu kapsuły pod kątem funkcjonalności, wytrzymałości mechanicznej i termicznej kapsuły ratowniczej,
 • wykonanie modelu kapsuły ratowniczej odzwierciedlający jej wymiary i masę,
 • przeprowadzenie badań wytrzymałościowych i przeprowadzenie testów oraz weryfikacja koncepcji funkcjonalnej modułu kapsuły ratowniczej.