CSRG

W BYTOMIU

Obowiązkowe

 

Szkolenia obowiązkowe

wynikające z rozporządzenia Ministra Energii z dnia 16 marca 2017 r.
w sprawie ratownictwa górniczego (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1418)

SEMINARIUM

Seminarium dla kierowników ruchu zakładów górniczych
Celem szkolenia jest ugruntowanie wiedzy z zakresu zwalczania zagrożeń w zakładach górniczych oraz prowadzenia i organizowania akcji ratowniczych w zakładach górniczych. Więcej

Kierownicy ruchu zakładu górniczego zobowiązani są do powtarzania niniejszego szkolenia w odstępach dwuletnich.

Informacja o seminarium
Seminarium trwa 3 dni i odbywa się w Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu. Zajęcia prowadzone są przez przedstawicieli instytutów naukowych, wyższych uczelni technicznych, nadzoru górniczego, ratownictwa górniczego.

Warunki przyjęcia
Uczestnictwo w szkoleniu zgodnie z § 60 ust.1 rozporządzenia Ministra Energii z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ratownictwa górniczego (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1418)

Masz pytania?
Katarzyna Kajdasz – Szpotko
+48 32 38 80 414
e – mail: k.szpotko@csrg.bytom.pl

 

SEMINARIUM

Seminarium dla dyspozytorów ruchu w podziemnych zakładach górniczych
Celem szkolenia jest przeszkolenie dyspozytorów ruchu zakładu górniczego z zakresu zwalczania zagrożeń górniczych oraz prowadzenia akcji ratowniczych w zakładach górniczych. Więcej

Dyspozytorzy są zobowiązani do powtarzania niniejszego seminarium co dwa lata.

Informacja o seminarium
Seminarium trwa 5 dni i odbywa się  w Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu. Seminarium składa się z części teoretycznej i praktycznej. Wiedza teoretyczna jest sprawdzana przy pomocy testu, a wiedza praktyczna na symulatorze działań ratowniczych. Szkolenie prowadzone jest w grupach do 20 osób.

Warunki przyjęcia
Uczestnictwo w szkoleniu zgodnie z § 60 ust.1 rozporządzenia Ministra Energii z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ratownictwa górniczego (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1418).

 

Masz pytania?
Aleksandra Kalińska
+48 32 38 80 440
e – mail: a.kalinska@csrg.bytom.pl

KURS

Kurs dla kierowników akcji pod ziemią
Celem szkolenia jest przygotowanie osób kierownictwa lub wyższego dozoru ruchu zakładu górniczego do pełnienia funkcji kierownika akcji pod ziemią w czasie akcji ratowniczej w podziemnym zakładzie górniczym. Więcej

Kierownicy akcji pod ziemią zobowiązani są do powtarzania niniejszego kursu co 3 lata.

Informacja o kursie

Szkolenie trwa 5 dni i odbywa się w Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu. Kurs kończy się egzaminem sprawdzającym przyswojenie przez uczestników kursu wiedzy objętej tematem kursu. Kurs kończy się egzaminem sprawdzającym przyswojenie wiedzy przez uczestników szkolenia.

Warunki przyjęcia
Uczestnictwo w szkoleniu zgodnie z § 60 ust.3, § 83 ust.1 rozporządzenia Ministra Energii z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ratownictwa górniczego (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1418).

Masz pytania?
Katarzyna Kajdasz – Szpotko
+48 32 38 80 414
e – mail: k.szpotko@csrg.bytom.pl

KURS

Kurs dla kierowników baz ratowniczych
Celem szkolenia jest przygotowanie osób dozoru ruchu zakładu górniczego do pełnienia funkcji kierownika bazy ratowniczej w czasie akcji ratowniczej w podziemnym zakładzie górniczym. Więcej

Celem szkolenia jest przygotowanie osób dozoru ruchu zakładu górniczego do pełnienia funkcji kierownika bazy ratowniczej w czasie akcji ratowniczej w podziemnym zakładzie górniczym.

Kierownicy baz ratowniczych zobowiązani są do powtarzania niniejszego kursu co 3 lata.

Informacja o kursie
Szkolenie trwa 5 dni i odbywa się w Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu. Sprawdzenie efektów szkolenia odbywa się poprzez przeprowadzenie egzaminu. Kurs kończy się egzaminem sprawdzającym przyswojenie wiedzy przez uczestników szkolenia.

Warunki przyjęcia
Uczestnictwo w szkoleniu zgodnie z § 60 ust3, § 90 ust.1 rozporządzenia Ministra Energii z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ratownictwa górniczego (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1418).

Masz pytania?
Monika Konwerska
+48 32 38 80 499
e – mail: m.konwerska@csrg.bytom.pl

Katarzyna Cichy-Szczepańska
+48 32 38 80 587
e – mail: k.cichy-szczepanska@csrg.bytom.pl

KURS

Kurs dla kierowników sztabu akcji ratowniczej
Celem szkolenia jest przygotowanie osób kierownictwa lub wyższego dozoru ruchu zakładu górniczego do pełnienia funkcji kierownika sztabu akcji w czasie akcji ratowniczej prowadzonej w podziemnym zakładzie górniczym. Więcej

Kierownicy sztabu akcji ratowniczej zobowiązani są do powtarzania niniejszego kursu co 5 lat.

Informacja o kursie
Szkolenie trwa 3 dni i odbywa się w Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu. Kurs kończy się egzaminem sprawdzającym przyswojenie wiedzy przez uczestników szkolenia.

Warunki przyjęcia
Uczestnictwo w szkoleniu zgodnie z § 60 ust.9, §83 ust.1 rozporządzenia Ministra Energii z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ratownictwa górniczego (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1418).

Masz pytania?
Katarzyna Kajdasz – Szpotko
+48 32 38 80 414
e – mail: k.szpotko@csrg.bytom.pl

KURS

Kurs podstawowy dla kandydatów na kierowników kopalnianych stacji ratownictwa górniczego
Celem szkolenia jest przygotowanie osób kierownictwa lub dozoru ruchu zakładu górniczego do pełnienia funkcji kierownika kopalnianej stacji ratownictwa górniczego. Więcej

Informacja o kursie
Kurs trwa 5 dni. Szkolenie odbywa się w Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu S.A. w Bytomiu.  Kurs kończy się egzaminem sprawdzającym przyswojenie wiedzy przez uczestników szkolenia.

Warunki przyjęcia
Uczestnictwo w szkoleniu zgodnie z § 12 ust.3 rozporządzenia Ministra Energii z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ratownictwa górniczego (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1418).

Masz pytania?
Katarzyna Kajdasz – Szpotko
+48 32 38 80 414
e – mail: k.szpotko@csrg.bytom.pl

KURS

Kurs okresowy dla kierowników kopalnianych stacji ratownictwa górniczego
Celem szkolenia jest przypomnienie i uzupełnienie wiadomości niezbędnych do wykonywania obowiązków kierownika kopalnianej stacji ratownictwa górniczego. Więcej

Kierownicy kopalnianej stacji ratownictwa górniczego uczestniczą co pięć lat w kursie zgodnie z § 60 ust. 4 rozporządzenia Ministra Energii z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ratownictwa górniczego (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1418).

Informacja o kursie
Kurs trwa 4 dni. Szkolenie odbywa się w Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu. Kurs kończy się egzaminem sprawdzającym przyswojenie wiedzy przez uczestników szkolenia.

Warunki przyjęcia
Uczestnictwo w szkoleniu zgodnie § 60 ust.4 1 rozporządzenia Ministra Energii z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ratownictwa górniczego (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1418).

Masz pytania?
Katarzyna Kajdasz – Szpotko
+48 32 38 80 414
e – mail: k.szpotko@csrg.bytom.pl

KURS

Kurs dla zastępowych kopalnianych drużyn ratowniczych z zakresu udzielania pierwszej pomocy
Celem kursu jest przygotowanie ratowników górniczych - zastępowych do udzielania pierwszej pomocy w sposób profesjonalny, zgodny z procedurami ratownictwa medycznego. Więcej

Zastępowy kopalnianej drużyny ratowniczej uczestniczy co dwa lata w zorganizowanym i przeprowadzanym przez Centralną Stację Ratownictwa Górniczego S.A. szkoleniu z zakresu udzielania pierwszej pomocy. W szkoleniu tym nie uczestniczy zastępowy posiadający uprawnienia ratownika, o którym mowa w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Informacja o kursie
Kurs trwa 3 dni i odbywa się w Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu. Kończy się egzaminem sprawdzającym przyswojenie przez uczestników kursu wiedzy objętej tematem kursu.

Warunki przyjęcia
Uczestnictwo w szkoleniu zgodnie z § 62 ust.4 rozporządzenia Ministra Energii z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ratownictwa górniczego (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1418).

Masz pytania?
Małgorzata Jankowska
+48 32 38 80 457
e – mail: m.jankowska@csrg.bytom.pl

 

KURS

Kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy dla ratowników górniczych
Celem kursu jest przygotowanie ratowników górniczych pracujących w podziemnych zakładach górniczych współpracujących z Centralną Stacją Ratownictwa Górniczego S.A., czyli z jednostką współpracującą z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne, do realizacji zadań z zakresu ratownictwa w czasie akcji ratowniczych, w tym w szczególności udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego zarówno na powierzchni jak i w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych do czasu przekazania ich personelowi zakładów opieki zdrowotnej. Więcej

 

Informacja o kursie

Szkolenie trwa 8 dni (67 godz., w tym 25 godz. zajęć teoretycznych oraz 42 godz. zajęć praktycznych) i odbywa się w Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu. Zajęcia teoretyczne i praktyczne kursu prowadzi lekarz systemu, pielęgniarka systemu albo ratownik medyczny posiadający aktualną wiedzę i umiejętności z zakresu objętego ramowym programem kursu oraz co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej w jednostkach systemu.

Zajęcia teoretyczne i praktyczne w zakresie:

  • psychologicznych aspektów wsparcia poszkodowanego prowadzi psycholog posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe;
  • ratownictwa technicznego (górniczego), prowadzi osoba posiadająca co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu czynności ratowniczych w danym rodzaju ratownictwa.

Kurs kończy się egzaminem z zakresu wiedzy i umiejętności objętych programem kursu. Do egzaminu może przystąpić osoba, która odbyła wszystkie zajęcia teoretyczne i praktyczne objęte programem kursu. Podstawą do zaliczenia egzaminu teoretycznego jest udzielenie prawidłowych odpowiedzi na co najmniej 90% zadań testowych zawartych w karcie testowej.

Egzamin praktyczny obejmuje wykonanie przez osobę zdającą:

1)  dwóch losowo wybranych zadań egzaminacyjnych sprawdzających praktyczne postępowanie w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy,
2) resuscytacji krążeniowo-oddechowej na fantomie z elektronicznym monitorowaniem.

Zaświadczenie jest ważne przez okres 3 lat od dnia wydania.
Program kursu został zatwierdzony przez Wojewodę Śląskiego decyzją PRII.6312.1.8.2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. Kurs posiada akredytację Śląskiego Kuratora Oświaty WE-KZ.546.1.4.2020.

Warunki przyjęcia
Uczestnikami kursu są ratownicy górniczy pracujący w podziemnych zakładach górniczych współpracujących z Centralną Stacją Ratownictwa Górniczego S.A.
Szkolenie organizowane jest w oparciu o § 55 ust.1 pkt. 6 rozporządzenia Ministra Energii z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ratownictwa górniczego (t. j. Dz. U. z 2022, poz. 1418)  i realizowane zgodnie z ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t. j. Dz. U. z 2024, poz.652 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (t. j. Dz. U. z 2021, poz. 411 z późn. zm.).

Masz pytania?
Małgorzata Jankowska
+48 32 38 80 457
e – mail: m.jankowska@csrg.bytom.pl

KURS

Kurs recertyfikujący w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy dla ratowników górniczych
Celem kursu jest przypomnienie wiedzy z zakresu udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy przez ratowników górniczych pracujących w podziemnych zakładach górniczych współpracujących z Centralną Stacją Ratownictwa Górniczego S.A., czyli z jednostką współpracującą z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz przygotowanie do egzaminu z kwalifikowanej pierwszej pomocy aby odnowić uprawnienia ratownika. Więcej

Informacja o kursie
Kurs trwa 3 dni i odbywa się w Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu.
Zajęcia prowadzi lekarz systemu, pielęgniarka systemu, ratownik medyczny albo ratownik górniczy, posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu czynności ratowniczych w danym rodzaju ratownictwa.

Kurs kończy się egzaminem z zakresu wiedzy i umiejętności objętych programem kursu. Do egzaminu może przystąpić osoba, która posiada zaświadczenie, którego termin ważności upływa nie później niż na 3 miesiące od dnia egzaminu, o którym mowa w ust. 1, oraz jest zatrudniona w jednostkach współpracujących z systemem, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy, lub pełni w nich służbę, lub jest ich członkiem.

Zaświadczenie jest ważne przez okres 3 lat od dnia wydania.

Warunki przyjęcia
Uczestnikami kursu są ratownicy górniczy pracujący w podziemnych zakładach górniczych współpracujących z Centralną Stacją Ratownictwa Górniczego S.A. posiadający zaświadczenie, którego termin ważności upływa nie później niż na 3 miesiące od dnia egzaminu.

Szkolenie organizowane jest w oparciu o § 55 ust.1 pkt. 6 rozporządzenia Ministra Energii z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ratownictwa górniczego (t. j. Dz. U. z 2022, poz. 1418)  i realizowane zgodnie z ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t. j. Dz. U. z 2024, poz.652 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (t. j. Dz. U. z 2021, poz. 411 z późn. zm.).

 

Masz pytania?
Małgorzata Jankowska
+48 32 38 80 457
e – mail: m.jankowska@csrg.bytom.pl

KURS

Kurs podstawowy dla kandydatów na ratowników górniczych
Celem szkolenia jest wyszkolenie i odpowiednie przygotowanie kandydatów na ratowników górniczych do udziału w akcjach ratowniczych oraz pracach profilaktycznych prowadzonych w podziemnych zakładach górniczych. Więcej

Informacja o kursie
Kurs trwa 11 dni + 1 dzień przeznaczony na przeprowadzenie egzaminu w Okręgowych Stacjach Ratownictwa Górniczego.

Egzamin odbywa się przed komisją egzaminacyjną powołaną przez kierownika jednostki ratownictwa górniczego.

Warunki przyjęcia
Uczestnictwo w szkoleniu zgodnie z § 57 ust.2 rozporządzenia Ministra Energii z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ratownictwa górniczego (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1418).

Masz pytania?
Okręgowa Stacja Ratownictwa Górniczego w Bytomiu
Krzysztof Fabiszak
+48 32 38 80 645
e – mail: k.fabiszak@csrg.bytom.pl

Okręgowa Stacja Ratownictwa Górniczego w Jaworznie
Paweł Wachowicz
+48 32 61 62 286 wew. 708
e – mail: p.wachowicz@csrg.bytom.pl

Okręgowa Stacja Ratownictwa Górniczego w Wodzisławiu Śląskim
Marcin Pypeć
+48 32 45 54 706 wew. 385
e – mail: m.pypec@csrg.bytom.pl

KURS

Kurs okresowy dla ratowników górniczych
Celem szkolenia jest ugruntowanie i uzupełnienie posiadanych wiadomości, zaznajomienie uczestników szkolenia ze zmianami w przepisach, nowymi metodami i środkami prowadzenia akcji ratowniczych oraz nowym sprzętem wprowadzonym do stosowania w ratownictwie górniczym, a także nabycie umiejętności w posługiwaniu się tym sprzętem. Więcej

Kurs należy powtarzać co 5 lat.

Informacja o kursie
Szkolenie trwa 5 dni w Okręgowych Stacjach Ratownictwa Górniczego.
Kończy się egzaminem.

Warunki przyjęcia
Uczestnictwo w szkoleniu zgodnie z §14 ust.2 pkt.4 rozporządzenia Ministra Energii z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ratownictwa górniczego (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1418).

Masz pytania?
Okręgowa Stacja Ratownictwa Górniczego w Bytomiu
Krzysztof Fabiszak
+48 32 38 80 645
e – mail: k.fabiszak@csrg.bytom.pl

Okręgowa Stacja Ratownictwa Górniczego w Jaworznie
Paweł Wachowicz
+48 32 61 62 286 wew. 708
e – mail: p.wachowicz@csrg.bytom.pl

Okręgowa Stacja Ratownictwa Górniczego w Wodzisławiu Śląskim
Marcin Pypeć
+48 32 45 54 706 wew. 385
e – mail: m.pypec@csrg.bytom.pl

KURS

Kurs podstawowy dla kandydatów na mechaników sprzętu ratowniczego
Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników kursu do wypełnienia zadań mechanika sprzętu ratowniczego w zakładzie górniczym. Więcej

Informacja o kursie
Kurs trwa 19 dni + 1 dzień przeznaczony na przeprowadzenie egzaminu w Okręgowych Stacjach Ratownictwa Górniczego.
Egzamin odbywa się przed komisją egzaminacyjną powołaną przez kierownika jednostki ratownictwa górniczego.

Warunki przyjęcia
Uczestnictwo w szkoleniu zgodnie z § 57 ust.2 rozporządzenia Ministra Energii z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ratownictwa górniczego (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1418).

Masz pytania?
Okręgowa Stacja Ratownictwa Górniczego w Bytomiu
Krzysztof Fabiszak
+48 32 38 80 645
e – mail: k.fabiszak@csrg.bytom.pl

Okręgowa Stacja Ratownictwa Górniczego w Jaworznie
Paweł Wachowicz
+48 32 61 62 286 wew. 708
e – mail: p.wachowicz@csrg.bytom.pl

Okręgowa Stacja Ratownictwa Górniczego w Wodzisławiu Śląskim
Marcin Pypeć
+48 32 45 54 706 wew. 385
e – mail: m.pypec@csrg.bytom.pl

KURS

Kurs okresowy dla mechaników sprzętu ratowniczego
Celem kursu jest omówienie aktualnych przepisów i instrukcji obowiązujących mechaników sprzętu ratowniczego, zaznajomienie z nowo wprowadzanym sprzętem ratowniczym, jego budową, zasadą działania, konstrukcją i naprawą, pogłębienie wiadomości w zakresie dotychczas stosowanego sprzętu oraz omówienie nieprawidłowości występujących w sposobie użycia, konserwacji i napraw sprzętu ratowniczego. Więcej

Kurs należy powtarzać co 5 lat.

Informacja o kursie
Szkolenie trwa 8 dni odbywa się w Okręgowych Stacjach Ratownictwa Górniczego.
Kurs kończy się sprawdzeniem nabytych wiadomości i umiejętności poprzez przeprowadzenie egzaminu teoretycznego i praktycznego.

Warunki przyjęcia
Uczestnictwo zgodnie z § 15 ust.4 rozporządzenia Ministra Energii z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ratownictwa górniczego (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1418).

Masz pytania?
Okręgowa Stacja Ratownictwa Górniczego w Bytomiu
Krzysztof Fabiszak
+48 32 38 80 645
e – mail: k.fabiszak@csrg.bytom.pl

Okręgowa Stacja Ratownictwa Górniczego w Jaworznie
Paweł Wachowicz
+48 32 61 62 286 wew. 708
e – mail: p.wachowicz@csrg.bytom.pl

Okręgowa Stacja Ratownictwa Górniczego w Wodzisławiu Śląskim
Marcin Pypeć
+48 32 45 54 706 wew. 385
e – mail: m.pypec@csrg.bytom.pl

KURS

Kurs okresowy z zakresu ratownictwa górniczego dla osób kierownictwa i dozoru ruchu podziemnego zakładu górniczego niewchodzących w skład drużyny ratowniczej
Celem szkolenia jest pogłębienie i uzupełnienie wiadomości z zakresu zwalczania zagrożeń naturalnych i technicznych w zakładach górniczych oraz prowadzenia i organizacji akcji ratowniczych. Więcej

Informacja o kursie
Kurs trwa 4 dni i jest prowadzony w Okręgowych Stacjach Ratownictwa Górniczego. Szkolenie jest powtarzane co 5 lat.

Warunki przyjęcia
Uczestnictwo zgodnie z § 60 ust.11 rozporządzenia Ministra Energii z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ratownictwa górniczego (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1418).

Masz pytania?
Okręgowa Stacja Ratownictwa Górniczego w Bytomiu
Krzysztof Fabiszak
+48 32 38 80 645
e – mail: k.fabiszak@csrg.bytom.pl

Okręgowa Stacja Ratownictwa Górniczego w Jaworznie
Paweł Wachowicz
+48 32 61 62 286 wew. 708
e – mail: p.wachowicz@csrg.bytom.pl

Okręgowa Stacja Ratownictwa Górniczego w Wodzisławiu Śląskim
Marcin Pypeć
+48 32 45 54 706 wew. 385
e – mail: m.pypec@csrg.bytom.pl